Boleslav Vraný

Bc. Ing. Boleslav Vraný, Ph.D., absolvent inženýrského studia v zaměření Fyzikální elektronika na FJFI ČVUT, doktorského studia v oboru kvantová optika a optoelektronika na MFF UK a bakalářského studia v oboru Teologické nauky na KTF UK. Programátor, katolík. Dlouhodobě se zajímá o témata vztahu práce a duchovního života a vědy a víry.

Otázce vztahu duchovního života a práce v současných, nejen pomáhajících profesích, se věnoval ve své bakalářské práci, kterou obhájil na KTF UK. V ní formuloval a na základě sociálních encyklik a Kompendia sociální nauky církve obhájil tezi:

„Duchovní život a práce, kterou budeme pro účely této bakalářské práce chápat jako zaměstnání nebo podnikání v současných, nejen pomáhajících profesích, souvisejí a v ideálním případě je lze propojit rozvojem ctností a spirituality práce. Přitom rozvojem ctností myslím zejména rozvoj víry, naděje, lásky, moudrosti, statečnosti, mírnosti a spravedlnosti jako předpokladů práce i jako důsledku situací, se kterými se v práci setkáváme a které nás vedou vycházet ze sebe a překonávat se. Spiritualitou práce pak rozumím vědomí, že prací máme účast na Božím díle stvoření a vykoupení a že prací člověk zdokonaluje i sám sebe, zejména když podle svých možností objevuje, rozvíjí a doplňuje Boží dílo, když se účastní Kristova kněžského úřadu konáním práce ve spojení s Duchem a snášením námahy práce ve spojení s Kristem, Kristova prorockého úřadu hlásáním evangelia slovy a skutky a poukazováním na zlo ve světě a Kristova královského úřadu tím, že slouží druhým a duchovním bojem sám v sobě vítězí nad hříchem.“

Jeho další práce

VRANÝ, Boleslav: Mary Aquinas Kinskeyová, OFM. UNIVERSUM: revue České křesťanské akademie, 3/2014, str. 6. ISSN 0862-8238.

VRANÝ, Boleslav: Čtyři kaplani, Fchodoviny, zpravodaj ŘK farnosti Praha – Chodov, 5/2014, str. 12-13.

VRANÝ, Boleslav: Mary Aquinas Kinskey, Hobby Historie, 23, 2013, str. 18-19, ISSN 1804-2228.

VRANÝ, Boleslav: Voják a vrtulník, Budoucnost církve, 3/2013, str. 16-19, ISSN 1803-8131

VRANÝ, Boleslav: Náměty k modlitbě za svět, Budoucnost církve, 3/2013, str. 12-15, ISSN 1803-8131

VRANÝ, Boleslav: Víra techniků a přírodovědců. UNIVERSUM: revue České křesťanské akademie, 2/2011, str. 38-39. ISSN 0862-8238.