Náměty k modlitbě za svět

Tento článek podává několik jednoduchých, praktických námětů k modlitbě za svět, které je možné provádět s dospělými i dětmi, v rodinách i jiných společenstvích. Náměty se týkají děkovné i prosebné modlitby, a vedou k propojování duchovního a běžného života, poznávání světa, prohlubování vztahu k němu a lepšímu pochopení jeho fungování, jakož i znalosti aktuálního dění. Potřebné pomůcky jsou široce dostupné, s minimálními náklady.

Děkování podle encyklopedie
Písmo svaté často vybízí k vděčnosti Bohu. Je nepochybně dobré děkovat za věci, které se zřetelně projevily v našem životě, jako třeba uzdravení babičky nebo pěkný pejsek, kterého děti viděly. Takové děkování však nepokrývá celou šíři Božího díla a časem se může stát stereotypní. Proto navrhuji navíc k tomuto díkůvzdání vzít encyklopedii, každý den přečíst jedno heslo a pak za něj Hospodinu poděkovat.

Jeden den tak budeme číst např. o sýkorce. Dozvíme se leccos zajímavého o tomto ptáku, jeho rozšíření, místě v ekosystému atd. Pak Bohu poděkujeme, že sýkorky dobře stvořil, můžeme i prosit za ochranu přírody. Lze vzpomenout na sýkorky za oknem nebo se vydat do přírody pozorovat ptáky. Stejným způsobem si můžeme připomínat i třeba tuleně nebo hlubokomořské ryby. Byť je nemůžeme přímo pozorovat v naší přírodě, Bůh i je stvořil a viděl, že jdou dobří. Čtení o nich může v dětech probudit zájem o hlubší poznání přírody.

Jiný den budeme číst o nějakém státu. Můžeme vzpomenout na krásy jeho přírody, jeho slavné občany, jeho výrobky a mnoho dalších věcí. Opět Bohu poděkujeme za to, čím tento stát obdařil, můžeme však i prosit za jeho problémy. Lze vzpomínat, jak jsme jako děti četli cestopisy a dobrodružné příběhy o vzdálených a tajuplných zemích a čím nás obohatily. I za takové čtení lze Bohu děkovat, i takové čtení může pomoci našim dětem k zájmu o svět.

Ještě jindy najdeme hesla týkající se např. antibiotik, elektroniky nebo kosmonautiky. Opět můžeme Bohu poděkovat za krásu a dobrotu stvoření, za to, že svět vytvořil poznatelný a řízený moudrými zákony a že nás obdařil rozumem k jejich využití. Můžeme děkovat za všechna dobra, která nám jejich využití přineslo. Můžeme si s vděčností připomínat ty, kdo se na jejich objevení a využití podíleli, a poděkovat i jim. Pokud je známe, tak přímo osobně, jinak alespoň v duchu. Podobně si lze připomínat i hluboké nadšení a zaujetí, se kterým mnozí tyto věci studují, vzpomínat na to, jak nás inspirovala dobrodružství objevů či kosmonautiky.

Často najdeme hesla, u kterých nemusí být přímo patrné, za co děkovat. Především danému heslu nemusíme porozumět. Lze se pokusit o porozumění dalším studiem, nebo naopak přeskočit takové heslo. Děkovat Bohu za heslo, kterému nerozumíme, může být dobře, neboť se v něm snad projevuje i něco dobrého z Božího díla, je však třeba dát pozor, aby takové poděkování nevedlo k relativizaci špatných věcí.

Například v heslu o Druhé světové válce lze nalézt mnoho pozitivního, jako např. statečnost vojáků, kteří hájili naši svobodu, nebo i samotný Boží dar lidské svobody, který sice umožňuje rozpoutat válku, ale bez nějž by nebyla možná ani láska. Je však třeba dát pozor, abychom (zejména v dětech) nevyvolali dojem, že válka sama je něco dobrého. V souvislosti s Druhou světovou válkou je dobré i navštívit kupř. válečné hroby v našem okolí a uctít památku padlých. Skutečnost, že např. v Praze na Olšanech jsou hroby stovek vojáků padlých při osvobozování Prahy při Dušičkách prakticky bez květin, zatímco okolí květinami a svíčkami září, svědčí, podle mého názoru, o zapomínání na historii a na to, co pro nás tito lidé vykonali.

Encyklopedii je možné číst i s dětmi. Nositel Nobelovy ceny za fyziku Richard Feynman píše na začátku knihy Radost z poznání (Aurora, Praha, 2003), že jako malému mu táta předčítal z Encyclopaedie Britannicy a vysvětloval mu texty tak, aby si je Richard dokázal představit a přitom se nebál např. tyranosaura. Jakkoliv v jejich případě nešlo o modlitbu (Feynman nebyl věřící), ukazuje to, že čtení encyklopedie s dětmi je možné a pomáhá jim získat vztah ke světu.

Dělba práce
Adam Smith začíná své slavné Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (Liberální institut, Praha, 2001) touto větou: „Největší zvýšení produktivní síly práce a větší díl dovednosti, zručnosti a důvtipu, s nimiž je všude práce řízena a vykonávána, jsou zřejmě důsledky dělby práce.“ Právě dělba práce je tedy jedním ze základních zdrojů našeho bohatství a měli bychom děkovat Bohu nejen za déšť, úrodu a přírodní zdroje, ale i za dělbu práce a dovednosti lidí, kteří v naší ekonomice pracují. Pochopitelně bychom měli děkovat i těm lidem samým, neboť nejsou roboty v Božích rukou, ale svobodnými bytostmi, které jejich práce často baví a obohacuje a často ji vědomě dělají ku prospěchu nás, druhých lidí.

Tak za plnými regály v obchodech jsou ve skutečnosti obrovské zástupy lidí, kteří pracují v zemědělství, potravinářském průmyslu a dopravě, ale i pracovníci ropných plošin, chemici, strojaři (viz např. traktory), energetici, účetní, manažeři a politici. Podobně světlo a teplo v našich domovech a kostelech je výsledkem práce zástupů lidí na mnoha úrovních, včetně např. pracovníků energetické přenosové soustavy. Pomoc územím postiženým záplavami, kterou vykládají vojáci z vrtulníku, není jen otázkou dárců, charity a péče o postižené, ale ukázkou obrovského řetězce lidí po celé planetě a napříč dějinami. Patří sem ti, kdo vypěstovali potřebné potraviny, ale i oni vojáci, dále vědci a technici, kteří pracovali na sestrojení a letu vrtulníku i objevení zákonů a technologií vrtulníkem využívaných. Patří sem právníci a účetní, lékaři, učitelé, politici, manažeři, ale třeba i uklízečky. Tento řetězec jde daleko do minulosti a zahrnuje například scholastické vzdělance. Má počátek v Bohu, který tento svět dobře stvořil a vybavil člověka rozumem k jeho poznávání. Zahrnuje i mnohé modlitby a oběti věřících, práci kněží atd. Myslím, že je vhodné si toto vše připomínat, a snažit se vidět počátek věcí v Bohu, jakož i dělbu práce a zástupy lidí, kteří se jí účastnili.

Alespoň omezené rozjímání na toto téma jsem se pokusil sepsat v článku Voják a vrtulník. Zajímavý je i známý článek Leonarda Reada Já, tužka.

Sledování světového dění
Ježíš říká, že cokoliv jsme učinili jednomu z těchto nepatrných, Jemu jsme učinili – a naopak (Matouš 25, 31-46). Zajímat se o život bližních tedy není jen projevem lásky k nim samým, ale také lásky ke Kristu. Tento zájem se jistě týká především našich nejbližších, myslím však, že nejen jich.

Především se Krista dotýkají i naše vlastní radosti či starosti, nejen radosti a starosti našich bližních, neboť Kristu se děje také to, co druzí učinili či neučinili nám samým.

Dále se Krista dotýká také nejrůznější světové a místní dění, neboť často hluboce ovlivňuje životy mnoha lidí. Dotýká se tedy i Krista Samého, byť zprávy o něm mohou být psány složitým jazykem kupř. ekonomického zpravodajství nebo vědeckých časopisů. Měli bychom se tedy zajímat také o toto dění a tedy sledovat kvalitní žurnalistiku. Naprosto klíčové přitom je zabývat se také pozitivními zprávami, neboť evangelium hovoří nejprve o tom, co jsme pro Krista učinili, až pak o tom, co jsme neučinili. Přestože nemůžeme přečíst všechny zprávy a pak je svěřit Bohu v modlitbě, ani každému sami pomoci, považuji za dobré sledovat světové i lokální dění. Jednak se již popsaným způsobem dotýká Krista, jednak jeho sledování může mít význam i pro nás samé a také pro naše porozumění světu, a to ve smyslu intelektuálního pochopení jeho fungování i ve smyslu komunikace s ním.

Pro lepší představu je možné si např. pořídit magnetickou mapu světu a umisťovat na ni figurky v různých barvách podle toho, kde je zrovna aktuálně za co děkovat a kde se naopak třeba přimlouvat.

Geografická hra
Popíši dále jednoduchou hru, která slouží k objevování světa a vztahu k němu. Potřebujeme politickou mapu světa, pokud možno velkou, hrací kostku a figurku z Člověče, nezlob se. Na mapě spojíme významná města čarami tak, aby z každého města vycházela jedna až šest čar. Není nutné spojit každé město s každým, ale umožnit, aby se z každého města dalo postupně dostat do každého jiného. Přitom dbáme, abychom zahrnuli alespoň všechna hlavní města a aby vzniklá síť propojila celý svět. Snažíme se, aby se čáry příliš nekřížily a aby vzniklá síť byla přehledná. Přiložený obrázek ukazuje, že již propojením hlavních měst Evropy a malé části Afriky vznikne dosti hustá a složitá síť.

Figurku postavíme do nějakého města. Pokusíme se vzpomenout, co víme o tomto městě a zemi, v níž leží, případně použijeme encyklopedii. Pak poděkujeme Bohu za její dary a pomodlíme se za její problémy. Lze vzpomínat i na vztah této země ke křesťanství – je zmiňována přímo v Bibli? Kteří misionáři do ní šli? Jak tam působili? Které řeholní řády a církevní hnutí se tam zrodily? Podobně probíráme i další věci, které o této zemi víme. Jaké má přírodní bohatství, čím se lidé živí, jak žijí, jaké problémy je trápí, … Šíři diskuse volíme podle hráčů a času, který máme. Je široké spektrum možností, od pouhého vzpomínání, co o ní víme, až po přípravu okruhů otázek a odpovědí např. podle The CIA World Factbook. Jelikož by však takové detailní diskuse zabraly velmi mnoho času, spíše u každé země probereme jen jednu z připravených otázek. Při dalším hraní hry se pak dostaneme k jiné otázce. Není nutné ani časově možné při jednom hraní hry projít celou mapu; spíše hru hrajeme několikrát.

Když skončíme povídání o jedné zemi, hodíme kostkou. Podle hozeného čísla určíme, do kterého města posunout figurku. Počítáme čáry, vycházející z města, ve kterém figurka stojí, a to od severu a ve směru hodinových ručiček. Padla-li trojka, posuneme figurku do města, do kterého jde třetí čára. Na obrázku jsou takto očíslovány čáry vycházející z Alžíru. Pokud z města vychází jen čtyři čáry a padla pětka nebo šestka, hod opakujeme.

Podkladová mapa ze stránek CIA použita v souladu s pravidly.

Příspěvek byl publikován v rubrice Literatura, Pastorace, Rozjímání se štítky , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s